Effects of vanadium doping on BaFe2As2

Xing-Guang Li, Jie-Ming Sheng, Cong-Kuan Tian, Yi-Yan Wang, Tian-Long Xia, Le Wang, Feng Ye, Wei Tian, Jin-Chen Wang, Juan-Juan Liu et al. (3 more)
EPL, 122 6 (2018) 67006
Published online: 02 August 2018
DOI: 10.1209/0295-5075/122/67006

This search tool will display articles in our database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: