The Luneburg-Lissajous lens

Huiyan Peng, Huashuo Han, Pinchao He, Keqin Xia, Jiaxiang Zhang, Xiaochao Li, Qiaoliang Bao, Ying Chen and Huanyang Chen
EPL, 129 6 (2020) 64001
DOI: 10.1209/0295-5075/129/64001

This search tool will display articles in Google Scholar database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: