Transport property in Formula p-n junction

Qing-li Zhou, Kui-juan Jin, Hui-bin Lu, Peng Han, Zheng-hao Chen, Kun Zhao, Yue-liang Zhou and Guo-zhen Yang
Europhys. Lett., 71 2 (2005) 283-289
DOI: 10.1209/epl/i2005-10084-4

This search tool will display articles in Google Scholar database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: